Serveis

Construcció de naus

Realitzem la construcció, tant parcial com total, de naus industrials, comercials I agrícoles.

Manteniment industrial

Executem treballs de paleteria per les instal·lacions industrials del client I pel seu manteniment posterior.

Retirada d’amiant

Som una empresa certificada per a la retirada d’elements que contenen amiant. Disposem de la inscripció al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) emesa per la Generalitat de Catalunya que ens permet desmuntar cobertes d’uralita.

Obra Pública

Concursem a licitacions de l’administració per executar obra pública.

Promoció de naus

Oferim venda i lloguer de naus existents i terrenys.

Dins d’aquests serveis, Naus Agustí estem especialitzats en els següents treballs.

Moviment de terres
Fonaments de grans dimensions
Murs
Muntatge d’estructures i tancaments prefabricats
Desguassos separatius
Cobertes industrials
Paviments
Oficines i instal·lacions
Patis exteriors I preses (escomeses)